Secondary Logo

Adatkezelési tájékoztató

 

Peregium Green Kereskedelmi Zrt.
Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelmi Szabályzat

  

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A Peregium Green Kereskedelmi Zrt. (székhelye: 2143 Kistarcsa, Külső Raktár körút 11., a továbbiakban: „PG”) kötelezettséget vállal az ügyfelei személyes adatainak védelmére az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően. A jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) tartalmazza, hogyan gyűjtjük, dolgozzuk fel és biztosítjuk az ügyfeleink személyes adatainak védelmét a weboldal látogatása és/vagy termékek vásárlása során.

 

Általános adatok

 A Szolgáltató neve: Peregium Green Kereskedelmi Zrt.
 Székhelye: 2143 Kistarcsa, Külső Raktár körút 11.
 Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 Cégjegyzékszáma: 13-10-042486
 Adószáma: 27869789-2-13
 E-mail címe: office@peregiumgreen.hu
 Honlapjának címe: www.peregiumgreen.hu

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató és Adatvédelmi Szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza, valamint ezen weblapon érhető el:

www.peregiumgreen.hu

 

II. DEFINÍCIÓK

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 •  képviselő: az az Európai Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.
 • vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő vállalkozásokat és egyesületeket is.

 

III. A PG által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

1.
A PG, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

2.
A PG adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető, a PG által üzemeltetett weblap láblécében.

3.
A PG Szolgáltató jogosult az Adatkezelési tájékoztató és Adatvédelmi Szabályzatot egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési tájékoztató és Adatvédelmi Szabályzat módosításának esetén a PG a felhasználót a változások weblapján történő közzététele útján értesíti. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Szabályzatot.

4.
A PG elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A PG a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A PG adatkezelési gyakorlatát a jelen Adatkezelési tájékoztató és adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

5.
A PG adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

6.
A PG a személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

7.
A PG kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely Személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

8.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat a PG az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.


IV. Az adatkezelés jogalapja, célja és a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, a személyes adatok megismerésére jogosultak

1.
A Szolgáltató adatkezelései az alábbi jogalapokon alapulnak (GDPR 6. cikk (1)):

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás);
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy – az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződés teljesítése);
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség);
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (jogos érdek).

2.
Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

3.
Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy a Szolgáltató rendszerén keresztül szolgáltatást nem vehet igénybe.

4.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a felhasználókat.

5.
Felhívjuk a PG részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

6.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A PG a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

 

V. Elektronikus hírlevél

1.
Az adatkezelés célja: e-mail hírlevelek, Szolgáltató reklámajánlatainak, egyéb küldeményeinek küldése a Felhasználók részére, Felhasználók előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

Újdonságokat, szakmai tartalmakat, eseményeket tartalmazó e-mail küldése a Felhasználók részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról, stb.

Amennyiben a Felhasználó feliratkozik a hírlevélre, a PG saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küldhet neki. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a Hírlevelek küldéséről.

2.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

3.
Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett

4.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

5.
Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja. A hírlevelet lemondani a hírlevélben található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor. Ha a Felhasználó nem végez aktivitást, így a Szolgáltató által nyújtott egyetlen szolgáltatást sem vesz igénybe, a Szolgáltató a hírlevél feliratkozástól számított 3 év elteltével a regisztrációt törli.

6.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Felhasználó nem kap értesítéseket a programokról, szolgáltatásokról.

7.
A személyes adatok forrása: az érintett.

 

VI. Süti kezelés („Cookie”)

1.
A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ-csomag, mely a Felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A sütik alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A sütik segítenek az érintett Felhasználó érdeklődési körének, internet használati szokásainak, honlap-látogatási történetének követésében, annak érdekében, hogy a Felhasználó böngészési élménye optimális legyen.

2.
A sütik által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a Felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kaphatnak. A sütik kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A sütik segítségével a PG névtelen (anonim) statisztikákat is készíthet az oldallátogatók szokásairól, így még jobban személyre tudja szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

3.
A PG weboldala által használt sütik:

 • Kötelező jellegű sütik, vagyis a weboldal használatához feltétlenül szükséges sütik:

A weboldal esetében a bejelentkezéshez, az “Emlékezz rám” funkcióhoz-, valamint a rendszer megfelelő és biztonságos működéséhez szükséges sütik.

Ezek a sütik segítséget nyújtanak a honlapon történő mozgásban, megjegyzik a Felhasználó egyes oldalakon végzett műveleteit. Ezen sütik nélkül a szolgáltatások nem működnének. Ezek a sütik nem tárolják el, hogy a Felhasználó milyen oldalakat nézett meg az interneten vagy olyan adatokat, amelyeket marketing célból lehetne felhasználni.

Ezen jellegű sütik elfogadása feltétele a weboldal megfelelő használatának, így, amennyiben a felhasználó kikapcsolja ezeket, úgy nem tudjuk garantálni a weboldal megfelelő működését, valamint a megfelelő biztonságot az oldal használata során.

 • Teljesítményt biztosító sütik, analitikai sütik:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

  • Google AdWords
  • Facebook Pixel

Ezen sütik információkat gyűjtenek arról, hogy a Felhasználó milyen módon használja a weboldalunkat (pl. milyen oldalakat tekint meg, vagy tapasztal-e bármilyen hibát). Ezek a sütik nem gyűjtenek információt, amelyek alapján a Felhasználó azonosítható lenne.

A weblapunk használatával elfogadja a Teljesítményt biztosító sütik használatát.

Ezen jellegű sütik elfogadása feltétele a weboldal megfelelő használatának, így, amennyiben a felhasználó kikapcsolja ezeket, úgy nem tudjuk garantálni a weboldal megfelelő működését, valamint a megfelelő biztonságot az oldal használata során.

 • Használatot elősegítő, avagy kényelmi sütik:

Felhasználó a weblapunk használatával elfogadja a funkcionális sütik használatát. Ezen jellegű sütik elfogadása feltétele a weboldal megfelelő használatának, így, amennyiben a felhasználó kikapcsolja ezeket, úgy nem tudjuk garantálni a weboldal megfelelő működését, valamint a megfelelő biztonságot az oldal használata során.

4.
A weboldal látogatása során a bejelentkező-oldalon található süti figyelmeztetésen található nyomógombbal adhatja meg a Felhasználó a hozzájárulását ahhoz, hogy az állandó sütik a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató hozzáférhessen.

5.
Az adatkezelés célja: a rendszer megfelelő és biztonságos működése.

6.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

A kezelt adatok köre:

 • A feltétlenül szükséges sütik esetében:
  • Emlékszik a begépelt információkra az egyes oldalakon, amikor a felhasználó különböző oldalakra navigál a böngészés ideje alatt;
  • Felismeri a felhasználót, amikor bejelentkezik a weboldalra;
  • Meggyőződik róla, hogy a Felhasználó megfelelő szolgáltatáshoz kapcsolódik, miután néhány dolgot módosítottunk a weboldal működésén
  • Átirányítja a Felhasználót különböző szolgáltatások applikációihoz, vagy speciális szerverekhez.
 • A teljesítményt biztosító sütik esetében:
  • Webelemzések: statisztikákat szolgáltat arról, hogyan használják a weboldalt.
  • Hirdetések válaszolási aránya: megmutatja, hogy milyen hatékonyak a hirdetések, beleszámítva azokat is, amelyek a weboldalra mutatnak.
  • Hiba menedzsment: segít fejleszteni a weboldalt a felmerülő hibák detektálásával.
  • Design-ok tesztelése: a weboldal különböző megjelenésű verzióinak teszteléséhez.
 • Használatot elősegítő, avagy kényelmi sütik esetében:
  • Különböző szolgáltatások nyújtása, valamint a Felhasználó beállításainak megjegyzése annak érdekében, hogy megkönnyítsük a weboldal látogatását.
  • A Felhasználó beállításainak megjegyzése, mint pl. weboldal elrendezése, a szöveg mérete, előnyben részesített beállítások, színek, stb.;
 •  A felhasználó bejelentkezési idejének megjegyzése.

 

7.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig vagy a hozzájárulás visszavonásáig.

8.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

9.
A személyes adatok forrása: az informatikai rendszer által automatizáltan generált adatok.
A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: nincs


VII. Statisztikai adatok

Az adatokat az adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.


VIII. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok

Technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként naplóz (pl. IP cím, session ID). Az internet működéséből adódóan az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – az internet használatával – automatikusan naplózza. Az internet ezen automatikus szerver-kliens kommunikációk nélkül nem működik. Ezen adatok egyéb Felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő napló-fájlok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.


IX. Egyéb adatkezelések

1.
A jelen szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

2.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, partnereinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3.
A PG a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az adott e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.
A személyes adatok megismerésére jogosultak a PG-vel munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló bizonyos munkatársak, valamint az Adatfeldolgozók.


X. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

1.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján. A jelen tájékoztatóban található adatkezelések tekintetében a Peregium Green Kereskedelmi Zrt. az adatkezelő.

2.
Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a weblapon megadott elérhetőségek útján kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

3.
Tájékoztatáshoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 13-14. cikkei alapján): Az Érintett a Peregium Green Kereskedelmi Zrt. az I. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az érintettet érintő személyes adatok kezelése vonatkozásában.

4.
Hozzáféréshez való jog
(Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikke alapján): Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelőtől visszajelzést kapjon személyes adatainak kezelése tekintetében arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – ha ez nem ütközik más jogszabályi akadályba – az érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.  Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

5.
Helyesbítés, kiegészítés joga (Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikke alapján): Az Érintett személy írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelő által kezelt hiányos személyes adatai megfelelő kiegészítését. Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.
Törléshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikke alapján): Az érintett írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak a törlését.

A személyes adatok törlése alapvetően akkor kérhető, ha adatkezelésünk az Érintett hozzájárulásán alapul, pl. az Érintett hozzájárulását adta ahhoz, hogy adatait (telefonszám, e-mail cím) kapcsolattartás céljából kezeljük. Ilyen esetben személyes adatait töröljük.

Az adatok törlése nem kivitelezhető, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése, valamint közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az Érintettet.

7.
Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikke alapján): Az Érintett személy írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adatkezelés korlátozására sor kerülhet, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, azonban az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

8.
Adathordozhatósághoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikke alapján): Az Érintett személy írásban kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amennyiben:

 • az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy
 • a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

9.
Tiltakozás joga (Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikke alapján): Az Érintett személy a 10.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat személyes adatainak az Általános Adatvédelmi Rendelet a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti, az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

10.
Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy adatkezelés tekintetében a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

11.
Eljárási szabályok: Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR vonatkozó cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő esetleges meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Amennyiben az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Amennyiben az érintett kérelme azonban egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

XI. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre lehet jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

XII. Panasztételi és jogorvoslati lehetőségek

1.
Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a weblapon megadott elérhetőségek útján kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

2.
Bírósághoz fordulás joga: Az Érintett az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, amennyiben megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt is megindítható.

3.
Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:               Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:               1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím:         1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon:           +36 (1) 391-1400
Fax:                    +36 (1) 391-1410
E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:            http://www.naih.hu

 

 

Kistarcsa, 2023. november 14.

Peregium Green Kereskedelm Zrt.